Smart Factory Ecosystem

047632

AVATAR Smart Factory Ecosystem

14 May 2021

View 275 View

ÀVATAR  Smart Factory Ecosystem

        Smart Factory จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการผลิตทั้งใน Supply chain (Horizontal Integration)  และข้อมูล Real Time จากเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต (Vertical Integration)  ซึ่งถ้าเป็นระบบทั่วไปจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงและมีกระบวนการที่ซับซ้อนแต่ระบบ AVATAR Smart Factory Ecosystem สามารถออกแบบการเชื่อมโยงและการประยุกต์เทคโนโลยี Digital เพื่อกระบวนการผลิตได้อย่างลงตัวและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง สถานประกอบการที่เป็น SME สามารถลงทุนได้ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจระบบ AVATAR Smart Factory Ecosystem ประกอบไปด้วย 

 1. ระบบการเชื่อมโยงใน supply chain อันใช้เทคโนโลยีของ ERP หรือ Enterprise resource planning.

 2. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากกระบวนการผลิตในระบบของ AVATAR Smart Factory Ecosystem สามารถเชื่อมโยงกระบวนการผลิตผ่าน Protocol Standard ได้แก่  OPC UA , Modbus , MQTT ,  และโปรโตคอลอื่นๆของ PLC  ได้แก่ Siemens ,Omron , Mitsubishi เป็นต้น

 3 การแสดงผลแบบ Real Time ซึ่งใช้การแสดงผลจากระบบ Scada ของ Tesla scada2

 4 การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ Artificial intelligent Server หรือ AI Server

 5 การจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล

 6 การจัดเก็บวีดีโอจากกล้อง IP Camera และจัดทำ Image processing เช่น การจดจำใบหน้า การวิเคราะห์งานดี/เสีย เป็นต้น

 7 การเชื่อมโยงระบบ IoT

 

สนใจระบบ  AVATAR Smart Factory Ecosystem. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Mob: 08-9091-2371 ,Email : smartfactory365@gmail.com

Engine by shopup.com